انتخاب مسئولین آموزش وپژوهش انجمن هومیوپاتی ایران

در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران پس از بررسی برنامه‌های آینده آموزشی و پژوهشی، آقای دکتر پدرام معینی به عنوان «مسئول واحد آموزش» و آقای دکتر علیرضا طلوع بهبود به عنوان «مسئول واحد مطالعات، تحقیق و پژوهش» و سرکار خانم دکتر آمنه باریکانی- هومیوپات، متخصص پزشکی اجتماعی و استادیار دانشگاه- به عنوان «مدیر پژوهش و کارآزمایی‌های بالینی» انجمن هومیوپاتی ایران درسال جاری انتخاب شدند.

ضمنا مقرر گردید در سری جدید سمینار‌های علمی انجمن هومیوپاتی ایران در هر سمینار جدیدترین مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع آن سمینار ارائه گردد و از این پس در این سمینارها اولویت بامعرفی «سری بیماران درمان شده» به جای معرفی «یک بیمار» خواهد بود مضافا آنکه در یک پانل علل «شکست درمانی» یک مورد خاص بیمار نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و نهایتا جهت استفاده علاقه‌مندان خلاصه برخی سخنرانی‌ها مدتی پس از برگزاری سمینار در سایت انجمن قرار خواهد گرفت.

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.