انتخاب و معرفی اعضای کمیته اخلاق حرفه ای انجمن هومیوپاتی ایران ( شاخه خراسان ) به سازمان نظام پزشکی مشهد

پیرو مصوبه جلسه بیست و چهارم شورای مرکزی انجمن های علمی و تخصصی مبنی بر تشکیل کمیته اخلاق حرفه ای ، سرکار خانم دکتر فاطمه ابراهیمی ثانی ، رئیس شاخه خراسان انجمن هومیوپاتی ایران، در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۵ آقای دکتر جعفر سعیدی را به عنوان مسئول کمیته اخلاق و آقایان دکتر یداله احراری و دکتر امیررضا حاجیان را به عنوان اعضای کمیته اخلاق حرفه ای انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان ، به سازمان نظام پزشکی مشهد معرفی نمودند . لینک

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.