تغییر تاریخ سمینار دوماهانه انجمن هومیوپاتی ایران

تغییر تاریخ سمینار دوماهانه انجمن هومیوپاتی ایران
به علت انتخابات نظام پزشکی، سمینار آتی دوماهانه انجمن هومیوپاتی ایران درتاریخ 91.12.11 برگزار میگردد.

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.