تغییر ریاست انجمن هومیوپاتی ایران

در تاریخ ۹۳/۴/۵جلسه فوق العاده هیئت مدیره باحضور بازرس محترم انجمن آقای دکتر مزینانیان برگزار گردید واعضای هیئت مدیره با استعفای یکی از اعضاء موافقت نموده نام عضو علی البدل سوم جهت ورود به هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران به وزارت کشور معرفی گردید سپس آقای دکتر شهریار موسوی نژاد با اکثریت آرا به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند وسایر اعضاء در سمت های قبلی خود ابقاء گردیدند ضمنا منشی انجمن از این پس سرکار خانم واقف خواهند بود.
شماره تلفنهای تماس انجمن:
۰۹۳۵۹۷۴۷۰۷۸
۸۸۵۴۴۶۳۴ ۰۲۱
هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.