اساسنامه

مطلب زیر خلاصه ای ازاساسنامه انجمن هومیوپاتی ایران است:

انجمن هومیوپاتی ایران سازمانی غیرسیاسی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که فعالیتهای خود را اختصاص به توسعه و پیشرفت هومیوپاتی داده است.انجمن می تواند منحصرا در زمینه های تخصصی تحقیقی علمی و تحصیلی فعالیت نماید.

اهداف انجمن بطور خلاصه عبارتند از:
۱- حراست و حمایت از موقعیت هومیوپاتی
۲- افزایش دانش هومیوپاتی
۳- افزایش آگاهی از هومیوپاتی در حوزه های تخصصی و عمومی
۴- داشتن خط مشی اخلاقی و حمایت از حقوق بیماران
۵- حمایت از موقعیت حرفه ای و حقوق هومیوپات ها
۶- اهداف مطلوب هومیوپاتی را به صورت اهداف قابل دسترس در آورد
۷- تامین بالاترین استانداردهای درمان و اخلاق
۸- برقراری ارتباط و همکاری نزدیک با سایر سازمانهای ملی و بین المللی برای رسیدن به اهداف انجمن
۹- هماهنگی و توسعه فعالیت های انجمن با سایر سازمان ها از جمله سازمان های علمی و پزشکی
۱۰- آخرین پیشرفت هاو دستاورد های بین المللی هومیوپاتی به آسانی در دسترس قرار گیرد
۱۱- چاپ و انتشار مطالب درسی که قالب و طراحی شایسته ای داشته باشند
۱۲- فعالیت به عنوان یک مبنای استاندارد و سازمان اداره کننده فعالیت هومیوپاتی در ایران