اساسنامه

مطلب زیر خلاصه ای ازاساسنامه انجمن هومیوپاتی ایران است:

انجمن هومیوپاتی ایران سازمانی غیرسیاسی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که فعالیتهای خود را اختصاص به توسعه و پیشرفت هومیوپاتی داده است.انجمن می تواند منحصرا در زمینه های تخصصی تحقیقی علمی و تحصیلی فعالیت نماید.

اهداف انجمن بطور خلاصه عبارتند از:
1- حراست و حمایت از موقعیت هومیوپاتی
2- افزایش دانش هومیوپاتی
3- افزایش آگاهی از هومیوپاتی در حوزه های تخصصی و عمومی
4- داشتن خط مشی اخلاقی و حمایت از حقوق بیماران
5- حمایت از موقعیت حرفه ای و حقوق هومیوپات ها
6- اهداف مطلوب هومیوپاتی را به صورت اهداف قابل دسترس در آورد
7- تامین بالاترین استانداردهای درمان و اخلاق
8- برقراری ارتباط و همکاری نزدیک با سایر سازمانهای ملی و بین المللی برای رسیدن به اهداف انجمن
9- هماهنگی و توسعه فعالیت های انجمن با سایر سازمان ها از جمله سازمان های علمی و پزشکی
10- آخرین پیشرفت هاو دستاورد های بین المللی هومیوپاتی به آسانی در دسترس قرار گیرد
11- چاپ و انتشار مطالب درسی که قالب و طراحی شایسته ای داشته باشند
12- فعالیت به عنوان یک مبنای استاندارد و سازمان اداره کننده فعالیت هومیوپاتی در ایران