اعضاي اصلي هيات مديره:

  1. آقای دکتر فربد رهنمای چیت ساز
  2. آقای دکتر علی مظاهری نژاد
  3. خانم دکتر پریسا اصانلو
  4. آقای دکتر شهریار موسوی نژاد
  5. آقای دکتر جلال میرعبدالله

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

  1. آقای دکتر فاضل حمیدبهنام
  2. آقای دکتر احمد مهرافزا
  3. خانم دکتر سیما صالحی

بازرس :

  1. آقای دکتر آرش احمدی

بازرس علی البدل :

  1. آقای دکتر داریوش ریزه وند

رئيس هيئت مديره انجمن:

دکتر علی مظاهری نژاد

نايب رئيس انجمن :

دکتر شهریار موسوی نژاد

خزانه دار :

دکتر پریسا اصانلو

دبير انجمن :

دکتر جلال میرعبداله

مدیر سایت :

دکتر حمیدرضا لاجوردی