درمان بیماری های آلرژیک به روش هومیوپاتی

بررسی موضوعی پژوهش های هومیوپاتی
دکتر علیرضا طلوع بهبود
عضو اتحادیه بین المللی پزشکان هومیوپات وانجمن هومیوپاتی ایران

چکیده مقاله:
مخالفین هومیوپاتی در مواجهه با پژوهشهایی که کارایی مثبت داروهای هومیوپاتی را نشان می دهد عنوان میکنند که «این پژوهشها تنها تعداد اندکی مستند پراکنده و بی کیفیت است ».در این مقاله با مروری بر مطالعات متعدد انجام یافته پیرامون یک موضوع مشخص یعنی « درمان بیماریهای آلرژیک » توسط داروهای هومیوپاتی بطلان مدعای مخالفین مشخص میشود.
تعدد پژوهشهای مثبت در این حیطه و کیفیت آنها به اندازه ای است که تاثیر و کارایی خوب داروهای هومیوپاتی در درمان آشکار می گردد.


مقدمه:
مخالفین هومیوپاتی می گویندکه ” تاثیر این داروها بیش از دارونما نیست ” ویا اینکه ” این داروها اثر درمانی ندارند” و هنگامی که کارآزمایی های بالینی متعدد مثبت به نفع کارایی خوب داروهای هومیوپاتی به آنان ارائه می گردد غالبا “کیفیت پایین مجلات منتشر کننده ” ویا “پراکندگی مستندات “را علت نپذیرفتن پژوهش ها عنوان می دارند.

در این مقال با مروری بر پژوهشهای هومیوپاتی در عرصه درمان بیماری مشخصی چون آلرژی میتوان صحت و سقم مدعای مخالفین هومیوپاتی را سنجید. یکی از معیار های دقت در اجرای کارآزمایی ها « تکرار پذیری » و «تکثیر پذیری »
Repeatability & Reproducibility
نتیجه آزمون است ، با مطالعه این پژوهشها روشن می شود که ادعاهای مخالفین از جمله “پراکندگی مستندات هومیوپاتی و یا اتفاقی بودن اثر داروها ” صحت ندارد . در این مقاله 9 پژوهش معتبر ارائه می گردد که همه آنها مبین موثر بودن داروهای هومیوپاتی است و مشخص می کنند که مستندات علمی منسجمی برای نشان دادن کارایی و اثر بخشی واضح داروهای هومیوپاتی وجود دارد:

1-{Lancet 1986, Vol328,881-886}; Is Homeopathy a Placebo Response?
این مطالعه که بر روی بیماران «تب یونجه» در دوره فعالیت بیماری انجام یافت حاکی از کاهش مشخص علایم بیماران پس از مصرف داروهای هومیوپاتی در قیاس با دارونما بود به گونه ای که در پایان تحقیق به صراحت ذکر می گردد که ” هیچ مدرکی دال بر اینکه دارونما بتواند این پاسخ های بالینی را ایجاد کند وجود ندارد”.

2-{BMC Public Health 2005 Nov 3,5; 115}; Homeopathic Medical Practice
این مطالعه وسیع برروی 3981 بیمار مشتمل بر 2851 بیمار بالغ با بیماریهای مزمن رینیت آلرژیک و سردرد و 1130 کودک با درماتیت آتوپیک در کشورهای آلمان و سوئیس طی مدت 8 سال انجام یافت . در بخش نتیجه گیری این پژوهش می خوانیم : « پس از دوره درمان هومیوپاتی “شدت بیماری ” و “کیفیت زندگی ” بیماران بصورت مشهود و پایداری بهبود یافت. مطالعه ما حاکی از آن است که هومیوپاتی می تواند در درمان دراز مدت بیماری های مزمن سودمند باشد.»
3-{BMJ 2000,321; 733}: Randomised Controlled Trials of Homeopathy Versus Placebo in Perennial Allergic Rhinitis with Overview of Four Trial Series

در پایان یک مطالعه که در بیماران رینیت آلرژیک انجام یافت داروهای هومیوپاتی سبب بهبود معنی داری نسبت به دارونما شدند ( 0.0001= پی) . بررسی مطالعات دیگر در این خصوص نیز حاکی از تاثیر مثبت داروهای هومیوپاتی بود بطوری که در بخش نتیجه گیری این پژوهش به صراحت ذکر می شود : « یافته های ما نیز مستندات قبلی را تائید می کند که محلولهای هومیوپاتی با دارونما متفاوتند» .
4-{Evid Based Compl Alt Med 2006 Des 3(4):397-409}: Immunology and Homeopathy
این مطالعه به مرور 27 کارآزمایی انجام یافته در حیطه بیماری های ایمونولوژیک وتاثیر داروهای هومیوپاتی در آنها می پردازد ودر نهایت تاکید می کند که « تاثیر داروهای هومیوپاتی در درمان مواردی چون رینیت ، کنژکتیویت و آسم آلرژیک مشهود است» .
5-{Front Biosci 2011 Jun 1/3:1363-89}: Advances in Homeopathy and Immunology

با ارزیابی 82 پژوهش مختلف در این حیطه نهایتا عنوان می شود که « داروهای هومیوپاتی می تواند تاثیر مهمی در درمان رینو کونژکتیویت و برخی وضعیت های آلرژیک دیگر داشته باشد.»مضافا اینکه تاثیر مثبت داروهای هومیوپاتی در درمان سندرم شبه آنفولانزا ، اوتیت ، سینوزیت ، فیبرو میالژی و آرتریت نیز در این مطالعه مشخص گردید.

6-{Altern Med Rev 2010 Apr, 15(1):48-58}: a Review of Homeopathic Research in the Treatment of Respiratory Allergies.

در بخش نتیجه گیری این مطالعه که به مرور سیستماتیک کار آزمایی های انجام یافته در حیطه آلرژی های تنفسی می پردازد عنوان میشود که « هومیوپاتی در درمان انواع آلرژی های تنفسی از جمله تب یونجه ، رینیت و آسم آلرژیک موثر است و مطالعات بالینی و نیز آزمایشگاهی هردو نشان می دهند که داروهای هومیوپاتی با دارونما متفاوت است.»
Pollinosis with Galaphimia

این متا آنالیز به بررسی 11 پژوهش پیرامون تاثیر داروی هومیوپاتی « گالافیمیا» در درمان رینیت آلرژیک می پردازد : تاثیر این دارو بر روی 1038 بیمار بررسی شد و نهایتا در بخش نتیجه گیری این مطالعه عنوان می گردد که « برتری قابل ملاحظه داروی هومیوپاتی گالافیمیا در قیاس با دارونما در این مطالعه به اثبات می رسد بطوری که درصد موفقیت آن با داروهای آنتی هیستامینی طب رایج قابل مقایسه است درحالی که هیچ عارضه جانبی نیز برای این دارو ثبت نگردید.»

8-{Complement Ther Med 2007 Jun,15(2); 128-138} : The In-Vitro Evidence for an Effect of High Homeopathic Potencies : a Systematic Review.

این مرور سیستماتیک به بررسی 67 کارآزمایی در خصوص تاثیر داروهای هومیوپاتی در مطالعات آزمایشگاهی می پردازد .در غالب این پژوهشها تاثیر ایمونوتراپی داروهای هومیوپاتی بر روی بازوفیل ها به اثبات می رسد.

9-{Lancet 1994, Vol 344, 1601-1606} : Is Evidence for Homeopathy Reproducible?
در این متاآنالیز که به بررسی پژوهشهای مرتبط با درمان بیماران آسم آلرژیک توسط داروهای هومیوپاتی می پردازد در نهایت عنوان می شود : « تفاوت محسوسی در معیار بالینی و تست های عملکرد ریوی بیماران در گروه هومیوپاتی نسبت به گروه دارونما وجود دارد که نمایانگر تفاوت این داروها با دارو نما است ( 0.0004= پی ).


در این مقاله تنها مطالعاتی ارائه شد که در مجلات معتبر غیر هومیوپاتی به چاپ رسیده است تا بهانه ای برای متعصبین مخالف هومیوپاتی باقی نماند چه قبلا به دلیل نداشتن مدرک وسند محکمی برای اثبات سخنان خود دال بر « دارونما بودن داروهای هومیوپاتی » خصوصا در مواجهه با تعدد پژوهشهای به نفع کارایی روش درمانی هومیوپاتی عنوان کرده بودند که «مجریان ، داوران و منتشر کنندگان این مطالعات مثبت همگی از سازمانها و مجلات مدافع هومیوپاتی اند»! در صورتی که این بهانه نیز نظیر سایر مطالبی که عنوان نمودند خالی از حقیقت است : چون برعکس ادعای آنان 71درصد از پژوهشهایی که کارایی اثر داروهای هومیوپاتی را ثابت می کنند در مجلات تخصصی سایر رشته های پزشکی به چاپ رسده است.

سخن پایانی
«تکرار پذیری » و « تکثیر پذیری » از معیار های سنجش دقت یک موضوع پژوهشی محسوب می گردند ، آیا به راستی تعداد بالای کارآزمایی های بالینی به ویژه مرورهای سیستماتیک یا متاآنالیزهایی که در پژوهش های متفاوت و متعدد در درمان بیماری های آلرژیک به روش هومیوپاتی ارائه گردید ، آنگونه که مخالفین هومیوپاتی می کوشند القا کنند از مصادیق « تک نگاری های پراکنده » ویا «اثراتی اتفاقی » است که با «ترفند های آماری »برجسته شده ویا برعکس این شواهد دال بر «بطلان بی اثر بودن داروهای هومیوپاتی » و «تائید کارایی روش درمانی هومیوپاتی » است؟ آگاهان عرصه پژوهش از میزان ارزش مرورهای سیستماتیک مطلع اند ، معتقدم چنانچه به دور از تعصب این مطالعه صورت گیرد پاسخ سئوال بالا بسیار روشن است.
برای دانلود متن این مقاله اینجا کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ، 17 آبان 1394 ، 14:51 )

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.