سمینار انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت با عنوان «سرطان و هومیوپاتی» از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار میگردد.
مکان: میدان ونک – خیابان خدامی – سرای محله آرارات
مدیریت علمی: دکتر اصانلو – دکتر شناور
مدیریت اجرایی : خانم میرابی
برنامه سمینار هومیوپاتی ۱۲/۲/۹۳:
۹-۹:۴۵:
خانم دکتر مرضیه شناور – اثر داروهای هومیوپاتی بر سرطان (based on article)
۹:۴۵-۱۰:۳۰:
آقای دکتر فاضل حمید بهنام – درمان عوارض شیمی درمانی با هومیوپاتی و گزارش یک case
۱۰:۳۰-۱۱:
استراحت و پذیرائی
۱۱-۱۲ :
آقای دکتر تهرانی – پیش بینی درمان پذیر بودن بیماران سرطانی در هومیوپاتی
۱۲-۱:
خانم دکتر پریسا اصانلو – بررسی سطوح سلامت و نگاهی به روش درمانی راما کریشنان.

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.