سولفور در گستره سورا

به نام خدا

I believe more in experience than in my own intelligence.
هانمن ، كتاب بیماری های مزمن

سولفور در گستره سورا
(
بررسی كمی و عددی)

ابتدا:
عنوان بندی این مقاله حكایت از تحقیقی عددی و كمی درباره میزان ارتباط ، اشتراك و همپوشانی دو مبحث سولفور (بعنوان یك داروی آنتی سوریك هانمنی)و سورا (بعنوان یك بیماری عفونی، غیر مقاربتی، مسری،باسیری مزمن شونده )را دارد .
این مقاله صرفاً بررسی نتایج عددی را در برداشته و بحث تفصیلی ،كه شامل شرح علائم انتخاب شده و بحث درباره تك تك آنهاست را به فرصتی دیگر موكول می نماییم.

گفتن این نكته در ابتدا بنظر مهم می آید :سولفور در كتاب بیماریهای مزمن هانمن دارای ۱۹۶۹ علامت می باشد .كه شامل ۱۷۹۹ علامت یك خطی و ۱۷۰ علامت دوخطی است .مقایسه آن سولفور هانمنی با سولفوری كه امروزه در كتاب synthesis وجود دارد . حكایت از فربه شدن سولفور تا حد ۶ برابر (۸۱/۵ برابر) اندازه اولیه در طی حدود ۱۷۰ سال را دارد . علائم سولفور در كتاب synthesis عبارت از ۱۱۴۵۱ علامت است .برای مقایسه بیشتر به جدول شماره سه مراجعه نمایید. بحث درباره اینكه با چه مكانیسمی این فربه شدن رخ داده است و آیا این روند ،كه بر كل داروهای هومیوپاتی در طی زمان اعمال شده است یك ضرورت علمی است و آیا این تورم تعداد علائم ،تاثیر مثبتی بر سیر درمانگری با روش هومیوپاتی داشته یا خیر !؟خود موضوع مطالعه دیگری است .اما همه ما باید بیاد داشته باشیم كه هانمن با سولفوری ۱۹۶۹ علامتی اقدام به درمان می كرده است و نه سولفوری ۱۱۴۵۱ علامتی!

شرح بحث
در دكترین بیماری های مزمن هانمن ، كه در كتاب بیماری های مزمن ایشان شرح داده شده است .چهار بخش عمده قابل تفكیك ، مشاهده می گردد (شكل یك)

شكل یك: نمای شماتیك چهار ضلع دكترین بیماریهای مزمن

 

۱- تئوری میازم های عفونی ومزمن شونده(سورا ،سایكوز،سیفیلیس):
هانمن در این بخش با بیان مختصری از مجموعة بزرگ شرح حال های مورد مطالعه اش و تركیب نتایج آنها در كنار دو بیماری عفونی ،مزمن شونده و مقاربتی شناخته شدة آن زمان ،‌یعنی سایكوز و سیفیلیس ،به كمپلكسی تئوریك دست یافته است كه بر اساس آن بخش تئوریك بیماری سورا به عنوان یك بیماری عفونی ، مسری، مزمن شونده و غیر مقاربتی ، كه عامل، ،‌سر منشاء و گاه خود ، بسیاری از بیماریهای مزمن می باشد ، سامان گرفته است .در كنار این میازم غیر مقاربتی به دو میازم عفونی مقاربتی و مزمن شونده كه در دوران هانمن شناخته شده بودند یعنی سایكوز و سیفیلیس نیز پرداخته است هر چند موضوع اصلی بحث او نبوده اند
۲- بیماریهای منتج از سورا :
این بخش شامل مجموعه ای از بیماری ها و نشانه هاست ، كه یا خود سورا هستند و یا در طی تحول سورا بوجود آمده اند . در آفوریزم ۸۱ ارگانون حدود ۴۰ بیماری یا نشانه عمده بیماری ، بعنوان تصاویر انتهایی سیر سورا بیان شده اند .
لازم به ذكر است كه عده ای با استناد به همین بخش ، گسترة علائم سورا را بسیار وسیع فرض كرده و آن را معادل همه چیز دانسته اند ، كه البته نتیجه این صحبت به معنی بی فایده بودن تئوری سورا است ، چرا كه در عمل و در دنیای واقعیت معنای همه چیز بیشتر معادل هیچ چیز فرض می شود.آنچه در آفوریزم ۸۱ ذكر شده بیان تصاویر انتهایی ، در سیر سورا بوده است و شناسایی سورا بعنوان یك بیماری ، توسط هانمن بر اساس مشاهدة این تصاویر انتهایی صورت نمی گرفته است .بلكه او سورا را بر اساس ثبت علائمی خاص، كه در ادامه بحث عنوان می شوند . شناسایی می كرده است.
۳-
علائم سورا
-Aسورای اولیه : علائم سورای اولیه شامل چند علامت پوستی است تعداد آنها محدود بوده و موضوع این بحث نمی باشند .
-B سورای نهفته : حدود ۶۰ علامت دارد كه در فاز نهفته سورا قابل مشاهده هستند .
-C سورای ثانویه : حدود ۴۳۴ علامت دارد كه در فاز نهایی و دوباره فعال شده است سورا دیده می شوند .
۴-داروهای آنتی سوریك :

شامل ۴۸ دارو می باشند بیشترین علائم در این مجموعه داروئی مربوط به داروی سولفور با ۱۹۶۹ علامت بوده و كمترین علائم مربوط به كلماتیس با حدود ۱۵۰ علامت است . بر همین مبنا اگر تمام علائم همة این داروها را با هم جمع كنیم به عدد ۴۰۹۶۰ علامت می رسیم .بعبارتی كل علائم خلق و ثبت شده در proving ،‌توسط این مجموعه دارویی ، ۴۰۹۶۰ علامت می باشند .از این تعداد در مجموع ۲۷۷۸ علامت به صورت دو خطی بوده و ۳۸۱۸۲ علامت یك خطی می باشند.
(رجوع به جدول شماره ۳)

دامنه بحث :
همانطور كه قبلا اشاره شد ،‌در اینجا صرفا به بررسی داروی سولفور (بعنوان یك داروی آنتی سوریك هانمنی )در گسترة سورا (به عنوان یك بیماری عفونی ، مسری، غیر مقاربتی وازمان پذیر )با توجه به علائم سورای نهفته و ثانویه می پردازیم.
از یك سو علائم اثبات شده سولفور از كتاب بیماری های مزمن هانمن را داریم.(۱۹۶۹ علامت ) و از سوی دیگر علائم سورای نهفته و سورای ثانویه (به ترتیب با ۶۰ و ۴۳۴ علامت)
توضیح : حدود ۶۱% از علائم سورای نهفته با سورای ثانویه مشترك است . برای بررسی بیشتر به جدول شماره ۴ رجوع شود.

بررسی و شرح جدول شماره یك

توضیح اصطلاحات :
۱- علامت یك خطی : علائمی كه در كتاب بیماری های مزمن هانمن به صورت كم رنگ تر نوشته شده اند . در كل مجموعه داروهای آنتی سوریك ۳۷۱۸۲ علامت یك خطی وجود دارند .
۲علامت دو خطی : علائمی كه در كل كتاب به صورت تیره تر نوشته شده اند كه ۲۷۷۸ علامت می باشند .
۳- علائم سورای نهفته : در حدود۶۰ علامت
۴- علائم سورا ی ثانویه: در حدود ۴۳۴ علامت
توضیح : بعضی معتقدند در علائم سورا بخصوص سوارای ثانویه ، به جای یك علامت واحد،به یك تابلو از علائم برخورد می كنیم ، البته بندرت چنین است . اما در اكثر مواقع این علائم دارای یك علامت مركزی می باشند . سپس این علامت،مقید به شرایط دیگر می شود و در واقع با تركیبی از علائم هم ارزش مواجه نمی شویم ، بلكه مجموعة قیود و عبارات در جهت تعریف هرچه دقیقتر علامت اولیه ذكر شده امتداد می یابند بهمین دلیل در اكثر مواقع هر علامت سورا صرفا یك علامت خیلی اختصاصی و گاهاً نادر می باشد.
۵- تعداد علائم مشترك : (جهت اختصار با عنوان تعداد در جدول ذكر شده):بمعنی تعداد علائم موجود در دارو كه در مجموعه علائم سورای ثانویه (جدول ۱ ) و یا سورای نهفته در (جدول ۲) موجود می باشند.
۶- گستردگی علائم مشترك : (جهت اختصار با عنوان گستردگی در جدول ذكر شده)بمعنی تعداد علائمی از سورای ثانویه ( جدول ۱ ) یا سورای نهفته(جدول ۲)كه در داروی مورد نظر دارای حد اقل یك علامت مشابه می باشد . البته گاها تعداد این علائم مشابه بیشتر از یك می باشند .
۷- فصل بندی : این فصل بندی بر اساس كتاب synthesisانتخاب شده است.یعنی ۳۸ فصل آن كتاب به همان ترتیب عنوان گردیده است .

توضیح جدول شماره یك بر اساس بررسی یك ستون افقی

جدول شماره یك

فصلعلائم سورای ثانویهگستردگیتعداد۲ خطی۱ خطی
Mind۲۲۹۷۹۹۷۰

 

شرح : چنانچه علائمی كه در محدوده علائم ذهن قرار می گیرند را از علائم سورای ثانویه استخراج كنیم به عدد حدود ۲۲ علامت دست می یابیم . در رابطه با سولفور از این ۲۲ علامت ۹ علامت توسط سولفور پوشانده می شوند. یعنی حداقل یك علامت از ۱۹۶۹ علامت سولفور با یكی از این ۹ علامت مشابه است ، در ستون تعداد با عدد ۷۹ برخورد می كنیم كه نشان می دهد ۷۹ علامت از ۱۹۶۹ علامت سولفور در علائم Mind سورای ثانویه كاربرد داشته و مشابه دارند .البته این ۷۹ علامت تنها در ۹علامت گسترده شده اند .
توضیح : با كمی دقت می توان فهمید كه چرا عدد ۹ و ۷۹ بر هم منطبق می شوند . به دلیل اینكه بعضی علائم سورای ثانویه با چندین علامت سولفور تشابه پیدا كرده و بهمین دلیل ۹ علامت سورای ثانویه حاوی ۷۹ علامت سولفور شده است و همینجا باید یاد آور شد كه در پیدا كردن میزان تشابه یك داروی آنتی سوریك با علائم سورای ثانویه یا نهفته ، بحث گستردگی علائم آن داروی آنتی سوریك در سورای ثانویه و نهفته ،‌برای فهم میزان پوشش علائم سورا توسط داروی مذكور حائز اهمیت بیشتری از تعداد علائم مشابه بین آن دو می باشد.
سولفور هانمنی
اصلاح سولفور هانمنی مشخص كننده اینست كه در این مطالعه از سولفوری صبحت می كنیم كه در prove داروی سولفور با پوتنس C30 توسط هانمن در كتاب بیماریهای مزمن و بعنوان یك داروی آنتی سوریك اثبات شده است .این دارو بزرگترین داروی آنتی سوریك بوده و دارای ۱۹۶۹ علامت می باشد از این تعداد ۱۷۰ علامت دو خطی (۶۳/۸%)و ۱۷۹۹ علامت یك خطی (۳۷/۹۱%) میباشند .در این بخش برای شناخت عمیقتر از جهات مختلف داروی سولفور بهتر است به جدول شماره یك مراجعه نموده و ستونهای آن یك به یك مورد بررسی قرار گیرند . البته آخرین ستون افقی این جدول حاوی چند اطلاع مهم است (رجوع به جدول شماره یك) در ادامه برای تكمیل این مطالعه، جدول شماره دو بعنوان بررسی سولفور در گستره سورای نهفته آورده شده است.
جمع بندی:
تمایل نگارنده بر جمع بندی نكردن این مطالعه بنظر غیر ممكن می آید. چرا كه تركیب ثبت مطالب به طور ناخواسته ما را به نتایجی خواهند رساند . لازم به ذكر است این نتایج كاملا قابل تغییر و قابل اصلاح فرض می شوند. چرا كه بر اساس دیدگاه نگارنده این مطلب شكل گرفته و توسط دكتر هانمن عنوان نگردیده اند.

نتایج به ظاهر قطعی:
با توجه به آخرین ستونهای افقی جداول یك و دو كه در آن درصد ها ذكر شده است به این نتایج می رسیم.
۱- عدد ۹۶/۲۳% در زیر ستون گستردگی جدول یك آمده است .كه نشان دهنده درصد پوشیده شده علائم سورای ثانویه توسط سولفور میباشد . در جدول دو در زیر ستون گستردگی به عدد ۳/۴۸%میرسیم كه نشانگر اینست كه سولفور ۳/۴۸% از علائم سورای نهفته را پوشش می دهد . بنابراین قطعا می توان نتیجه گرفت كه بیماری سورا كه توسط علائم هانمنی تعریف می شود با سولفور به تنهایی قابل درمان و یا همپوشانی كامل نمیباشد.
۲- با توجه به ستون تعداد به درصد ۱۱/۱۴% می رسیم كه معنی قطعی آن اینست كه تنها ۱۱/۱۴% از علائم ۱۹۶۹ گانه سولفور در درمان سورا استفاده مستقیم دارند . كه به نظر درصد بالایی نمی آید. و در واقع نقطه قوت بزرگی برای این داروی وسیع بشمار نمی رود. در رابطه با سورای نهفته به عدد ۸۲ می رسیم كه تنها شامل ۱۶/۴% علائم سولفور می باشد.
۳- در ستون ۲ خطی جدول یك به عدد ۶/۲۷% دست یافته ایم . معنی آن اینست كه ۶/۲۷% از ۱۷۰ علامت دو خطی سولفور ،در سورای ثانویه دارای علامت مشابه است . كه باز هم شامل تعداد متوسطی از علائم دو خطی می شود (۴۷ علامت)، در رابطه با سورای نهفته در ستون ۲ خطی جدول دو به عدد ۸ می رسیم كه ۷۰/۴% از علائم دوخطی سولفور را شامل می شود .كه نشان دهنده ارتباطی غیر وسیع و غیر مستقیم می باشد.

نتایج قابل بحث :
۱- با توجه به درصدها و اعداد ثبت شده در جداول ، مطمئنا هانمن از طریق علائم سولفور به علائم سورا دست نیافته است
۲- هرگاه براساس تقسیم بندی های داروئی و شناخت علائم دارویی به تقسیم بندی میازم ها دست زده شود مطمئنا روش مطالعه و نتیجه گیری ، روشی هانمنی نبوده است .
(از علائم Thuj به میازم سایكوز ، و از علائم Merc به میزام سیفیلیس و از علائم chin به میازم مالاریاو . . . . . . . . )

۳- با تكمیل این مجموعه مطالعات می توان امیدوار بود به دو نتیجه مهم دست یابیم .
A: ساخت یك رپرتوری براساس علائم سورا درمحدوده داروهای آنتی سوریك
B: ساخت متریا مدیكایی مختص هر داروی آنتی سوریك كه تنها شامل علائم سوریك آن داروی آنتی سوریك باشد ، كه در واقع مجموعه علائم سوریك آن داروی آنتی سوریك محسوب می گردد.

۱۹/۶/۸۳
دكتر مهرداد طبیب زاده

پیوست یک
پیوست دو
پیوست سه

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، ۸ فروردین ۱۳۹۰ ، ۱۲:۲۶ )

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.