فهرست پزشکان هومیوپات در آذربایجان شرقی

دکتر سونا اصفهانی
شماره تماس : ۰۴۱۳۳۳۴۷۶۴۳
آدرس مطب : تبریز ، چهارراه آبرسان
نوع عضویت: ممتاز

دکتر جعفر گلچین
تلفن : ۰۴۱۳۵۵۵۳۳۱۳
آدرس مطب : تبریز , خیابان پاستور جدید, روبروی کانون زبان
نوع عضویت : ممتاز

دکتر نادر مرادی
شماره ی مطب : ۰۴۱۳۴۷۸۵۱۳۱
آدرس: استان آذربایجان شرقی ، تبریز ، میدان منظریه
نوع عضویت : ممتاز


دکتر محمد برون بری
تلفن : ۰۴۱۳۵۵۷۲۰۴۵
آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خیابان ۱۷ شهریور جدید
عضویت : ممتاز
[\one_thrd]

دکتر علیرضا تابان صادقی
تلفن : ۰۴۱۳۵۵۷۲۴۷۴
آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ،خیابان ۱۷ شهریور جدید
عضویت : ممتاز
[\one_thrd]

دکتر ناهید رهبر فرش پیرا
تلفن مطب : ۰۴۱۳۵۵۴۰۳۵۹
آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز، خیابان ۱۷ شهریور
عضویت : ممتاز


دکتر بابک ناهیدی آذر
تلفن مطب : ۰۴۱۳۵۵۳۱۰۴۰
آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خیابان ۱۷ شهریور
عضویت : ممتاز
[\one_thrd]

[\one_thrd]


[\one_thrd]

[\one_thrd]