فهرست پزشکان هومیوپات در خراسان شمالی

دکتر فاطمه امیدی
تلفن: 05832237585 و 05832242386
آدرس : خراسان شمالی، بجنورد، بین میدان شهید و چهارراه مخابرات
عضویت: ممتاز