فهرست پزشکان هومیوپات در خراسان شمالی

دکتر فاطمه امیدی
تلفن: ۰۵۸۳۲۲۳۷۵۸۵ و ۰۵۸۳۲۲۴۲۳۸۶
آدرس : خراسان شمالی، بجنورد، بین میدان شهید و چهارراه مخابرات
عضویت: ممتاز