فهرست پزشکان هومیوپات در سمنان

دکتر مهدي فاطمی مهر
dr.mahdi14@gmail.Com
شماره تماس: ۳۳۴۳۲۲۲-۰۲۳۱ و ۳۳۳۳۱۶۴
نشانی مطب: سمنان میدان شهید بهشتی ،طبقه فوقانی درمانگاه فارابی
نوع عضویت: ممتاز