فهرست پزشکان هومیوپات در سمنان

دکتر مهدي فاطمی مهر
dr.mahdi14@gmail.Com
شماره تماس: ۳۳۳۳۳۱۶۴    و     ۳۳۳۴۳۲۲۲-۰۲۳
نشانی مطب: سمنان میدان شهید بهشتی ،طبقه فوقانی درمانگاه فارابی
نوع عضویت: ممتاز
http://www.sina-teb.ir

دکتر سعید مزینانیان
آدرس : سمنان، خیابان تامین اجتماعی
تلفن :۰۲۳۳۳۳۳۱۱۷۷  – ۰۲۳۳۳۳۲۵۴۶۴
نوع عضویت: ممتاز