فهرست پزشکان هومیوپات در سمنان


دکتر سعید مزینانیان
Info@mehreganteb.ir
شماره تماس: ۰۲۳۳۳۳۲۵۴۶۴ – شماره پیامک ۳۰۰۰۸۳۴۳۰۰۸۳۴۳
نشانی مطب: سمنان.بلوارقدس خیابان تأمین اجتماعی جنب شیرینی سرای خانه زر مطب دکترسعید مزینانیان، نشانی دوم: کد پستی ۳۵۱۹۶۴۳۹۳۹
Address: Www.mehreganteb.ir
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مهدي کرديان
mahdi-kordian
dr.mahdi14@gmail.Com
شماره تماس: ۳۳۴۳۲۲۲-۰۲۳۱ و ۳۳۳۳۱۶۴ و ۰۹۳۶۷۸۴۴۴۳۹
نشانی مطب: سمنان میدان شهید بهشتی ،طبقه فوقانی درمانگاه فارابی، مرکز خدمات پزشکی در منزل سیناطب www.sina-teb.ir
Address: –
نوع عضویت: ممتاز