چهارمين انتخابات هيئت مديره انجمن

” با ياد پروردگار “
بدينوسيله به اطلاع کليه اعضاي رسمي انجمن هوميوپاتي ميرساند که چهارمين انتخابات هيئت مديره انجمن در تاريخ جمعه ۱۷/ ۶ / ۹۱ ساعت ۱۰ صبح در سراي محله آرارات واقع در ونک – تقاطع خيابان خدامي و اتوبان کردستان برگزار خواهد گشت . لذا ازکليه اعضاي رسمي انجمن دعوت مي گردد تا با حضور خود و راي به کانديداي مورد نظر خود در روز انتخابات، موجبات رشد جامعه هوميوپاتي را فراهم نمايند.


• مطابق اساسنامه براي شرکت در مجمع عمومي پرداخت کليه حق عضويت هاي معوقه و سال ۹۱ الزامي مي باشد . جهت پرداخت حق عضويت ها مي توانيد به دو روش اقدام نماييد:
o با دفتر انجمن تماس گرفته وپس از اطلاع از آخرين سال پرداخت، مبلغ حق عضويت هاي معوقه را به شماره حساب انجمن واريز کرده و با در دست داشتن فيش واريزي و همچنين کارت عضويت، در مجمع عمومي شرکت فرمائيد.
o با در دست داشت کارت عضويت ( که تاريخ آخرين پرداخت حق عضويت در آن قيد شده است)، حق عضويت هاي معوقه را در روز ۱۷/۶/۹۱ به شکل نقدي پرداخت فرمائيد.
• از اعضاي رسمي انجمن که مايل به نامزد شدن به عنوان عضو هيئت مديره يا بازرس هستند دعوت مي شود تا با پرداخت کليه حق عضويت هاي معوقه و سال ۹۱ تا قبل از تاريخ ۱۵/۶/۹۱ درخواست کتبي کانديداتوري خود را به دفتر انجمن تسليم نمايند.
اميد است که با حضور گسترده خود زمينه ساز فعاليت مقتدرانه انجمن هوميوپاتي ايران باشيد .

با سپاس فراوان
رئيس هيئت مديره انجمن هوميوپاتي
دکتر اردوان شهردار

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.