تفاهم نامه انجمن هومیوپاتی ایران و بیمه ملت

به دنبال امضاء تفاهم نامه انجمن هومیوپاتی ایران با بیمه ملت از این پس پزشکان ودندانپزشکان هومیوپات که در آزمون جامع هومیوپاتی موفق به دریافت عنوان ممتاز گردیده اند میتواننداز تخفییف ویژه گروهی بیمه ملت برای بیمه مسئولیت پزشکی (ویا دندانپزشکی) وهومیوپاتی بطور همزمان استفاده نمایند
نحوه ثبت نام اعضاء در تهران و شهرستانها به روش زیر می باشد.

ادامه

0