بعد از مرگ

سوالات ریز و درشت در ذهن انباشته می‌شوند. و تجربیات، پاسخها، تئوری‌ها، از ادامه می‌آیند. البته بهتر است که آنها را مطرح کنیم، اگر شد پاسخ دهیم، و به حضور همیشگییشان عادت نکنیم.
برگردیم به عنوان مطلب،که فراخوانی برای پاسخ به یک پرسش است. در مجموع کتاب‌های هانمن که جنبه متریامدیکا دارد یعنی کتاب بیماری‌های مزمن و کتاب متریا مدیکا پیورا ،به چند مورد از ثبت علائم داروئی بر می‌خوریم که مربوط به بعد از مرگ می‌باشد. هر چند تعداد این موارد انگشت شمار است. اما از نظر روش‌شناسی به نظر دارای اهمیت می‌باشند. به نظر می‌آید ثبت علائم داروئی، از طریق اتفاقات پس از مرگ ،یعنی از بررسی جسد، ما را با منبع دیگری در ثبت علائم مواجه می‌کند که چندان به آن پرداخته نشده است. البته در پیرامون این موضوع سوالاتی قابل طرح است. که در ادامه مطرح گردیده‌اند

ادامه

0