سمینار انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت با عنوان «سرطان و هومیوپاتی» از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار میگردد.
مکان: میدان ونک – خیابان خدامی – سرای محله آرارات
مدیریت علمی: دکتر اصانلو – دکتر شناور
مدیریت اجرایی : خانم میرابی
برنامه سمینار هومیوپاتی ۱۲/۲/۹۳:
۹-۹:۴۵:
خانم دکتر مرضیه شناور – اثر داروهای هومیوپاتی بر سرطان (based on article)
۹:۴۵-۱۰:۳۰:
آقای دکتر فاضل حمید بهنام – درمان عوارض شیمی درمانی با هومیوپاتی و گزارش یک case
۱۰:۳۰-۱۱:
استراحت و پذیرائی
۱۱-۱۲ :
آقای دکتر تهرانی – پیش بینی درمان پذیر بودن بیماران سرطانی در هومیوپاتی
۱۲-۱:
خانم دکتر پریسا اصانلو – بررسی سطوح سلامت و نگاهی به روش درمانی راما کریشنان.

0

مطالعه انجمن سرطان آمریکا در مورد استفاده از طب مکمل در بیماران سرطانی

مطالعه انجمن کانسر آمریکا در بازماندگان کانسر استفاده بالائی از روش های درمانی مکمل را نشان میدهد

یک مطالعه جدید از کاوشگران انجمن کانسر آمریکا نشان می دهد که بسیاری از بیماران کانسری از روش های مکمل (طب مکمل )همانند عبادت درمانی ، ریلاکسیشن ، مکمل ها(ی غذائی ) ، مدیتیشن ، و ماساژ استفاده می کنند. در این میان روش هائی همچون بیو فیدبک ، هومیو پاتی و طب فشاری کمتر مورد استفاده قرار می گیرد . مطالعه انجمن کانسر همانند مقالات ژورنال کانسر نشان می دهد که زنان ، بازماندگان جوان ، سفید پوستان ، افراد با در آمد بالا ، و آنهائیکه تحصیلات بالائی دارند به استفاده از روشهای مکمل تمایل بیشتری داشتند.

ادامه

0