اطلاعیه حق عضویت

به دلیل درخواست اعضاء محترم انجمن٬ مهلت واریز حق عضویت و تسویه حساب سالهای گذشته تا ۹۴/۳/۳۱ تمدید گردید. لازم به یادآوری است حق عضویت تا سال ۹۱ به ازای هر سال به مبلغ بیست وچهار هزار تومان ٬ سال ۹۲ : بیست و پنج هزار تومان ٬ سالهای ۹۳ و ۹۴ هر کدام : چهل هزار تومان. میباشد.
در صورت عدم تسویه حساب تا پایان خرداد ماه٬ از اول تیرماه۹۴ حق عضویت سالهای گذشته مطابق با مبلغ سال ۹۴ محاسبه میگردد.

شماره حساب جهت واریز حق عضویت: بانک صادرات، به نام مرضیه شناور-
6037-6917-8836-3414

0