نتیجه چهارمین انتخابات هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

چهارمین انتخابات انجمن هومیوپاتی ایران در تاریخ ۱۷/۶/۹۱ برگزار گردید و اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرس بدین ترتیب انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران : (اسامی به ترتیب آراء )

ادامه

0