تغییر اعضاء هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

پس از استعفای دو عضو هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران آقایان دکتر غلامرضا عسکری ودکتر آرش احمدی مطابق قانون اعضاء علی البدل انتخابات جایگزین ایشان شدند و به ترتیب خانم دکتر پریسا اصانلو و آقای دکتر شهریار موسوی نژاد به هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران راه یافتند. در تاریخ ۹۲/۸/۸ جلسه هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران با ترکیب جدید برگزار شد و رای گیری برای تعیین مسئولیتها انجام گردید که نتیجه آن به شرح زیر است:

رییس انجمن هومیوپاتی ایران : دکتر پدرام معینی
نایب رئیس انجمن : دکتر پریسا اصانلو
دبیر انجمن : دکتر علیرضا طلوع بهبود
خزانه دار انجمن : دکتر مرضیه شناور

0