چهارمين انتخابات هيئت مديره انجمن

” با ياد پروردگار “
بدينوسيله به اطلاع کليه اعضاي رسمي انجمن هوميوپاتي ميرساند که چهارمين انتخابات هيئت مديره انجمن در تاريخ جمعه ۱۷/ ۶ / ۹۱ ساعت ۱۰ صبح در سراي محله آرارات واقع در ونک – تقاطع خيابان خدامي و اتوبان کردستان برگزار خواهد گشت . لذا ازکليه اعضاي رسمي انجمن دعوت مي گردد تا با حضور خود و راي به کانديداي مورد نظر خود در روز انتخابات، موجبات رشد جامعه هوميوپاتي را فراهم نمايند.

ادامه

0