سمینار علمی

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران درتاریخ ۸ خرداد ماه برگزار میگردد.
موضوع: Female Remedies
مدیر سمینار: خانم دکتر شناور
ساعت ۹ صبح
مکان: خیابان امیرآباد شمالی، خیابان ۱۵ تقاطع کردستان، ساختمان شهرداری، سالن طبقه ۵

0